Four Rules of Defeat or Loss of Monk-hood - Buddhism, Philosophy, and Khmer Literature

Breaking

Buddhism, Philosophy, and Khmer Literature

The teachings of the Buddha are aimed solely at liberating sentient beings from suffering. The Basic Teachings of Buddha which are core to Buddhism are: The Three Universal Truths; The Four Noble Truths; and The Noble Eightfold Path.

Post Top Ad

Post Top Ad

Sunday, October 13, 2019

Four Rules of Defeat or Loss of Monk-hood


Pārājikuddesa
(Four rules of defeat or loss of monkhood)


Chanted by Venerable Kumārābhivaṃsa
Done by Bhikkhu Paññābala (Nguyen Tue) – Diploma course 2004-2005
(I.T.B.M.U.)
Yangon - Myanmar
12 August 2004

Tatr’ ime cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈ uddesaÑ Ègacchanti.
Methunadhamma sikkhÈpada.
            1.  Yo pana bhikkhu bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno sikkhaÑ appaccakkhÈya dubbalyaÑ anÈvikatvÈ methunaÑ dhammaÑ paÔiseveyya, antamaso tiracchÈnagatÈya pi, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso.

I.
Should any bhikkhu -- participating in the training and livelihood of the bhikkhus, without having renounced the training, without having declared his weakness -- engage in the sexual act, even with a female animal, he is defeated and no longer in communion.


samÈpanna    = [pp. of samāpajjati] entered upon; engaged in.
appaccaya     = (m.) sulkiness. (adj.), without a cause.
dubbalya      = (n.) feebleness. (lacking physical or mental strength or health, unlikely to convince)


AdinnÈdÈna sikkhÈpada
          2.  Yo pana bhikkhu gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyeyya, yathÈr|pe adinnÈdÈne rÈjÈno coraÑ gahetvÈ haneyyuÑ vÈ bandheyyuÑ vÈ pabbÈjeyyuÑ vÈ “Coro ’si bÈlo ’si m|Äho ’si theno’ sÊ” ti, tathÈr|paÑ bhikkhu adinnaÑ ÈdiyamÈno ayam pi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso.

II. Should any bhikkhu, in the manner of stealing, take what is not given from an inhabited area or from the wilderness -- just as when, in the taking of what is not given, kings arresting the criminal would flog, imprison, or banish him, saying, "You are a robber, you are a fool, you are benighted, you are a thief" -- a bhikkhu in the same way taking what is not given is defeated and no longer in communion.Manussa viggaha sikkhÈpada
          3.  Yo pana bhikkhu saÒcicca manussaviggahaÑ jÊvitÈ voropeyya, satthahÈrakaÑ vÈ' ssa pariyeseyya, maraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyya, maraÓÈya vÈ samÈdapeyya "Ambho purisa kiÑ tuyh’ iminÈ pÈpakena dujjÊvitena,


mataÑ te jÊvitÈ seyyo" ti, iti cittamano cittasa~kappo anekapariyÈyena maraÓavaÓÓaÑ vÈ saÑvaÓÓeyya, maraÓÈya vÈ samÈdapeyya, ayam pi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso.

III. Should any bhikkhu intentionally deprive a human being of life, or search for an assassin for him, or praise the advantages of death, or incite him to die (thus): "My good man, what use is this wretched, miserable life to you? Death would be better for you than life," or with such an idea in mind, such a purpose in mind, should in various ways praise the advantages of death or incite him to die, he also is defeated and no longer in communion.Uttari manussadhamma sikkhÈpada
          4.  Yo pana bhikkhu anabhijÈnaÑ uttarimanussadhammaÑ attupanÈyikaÑ alamariyaÒÈÓadassanaÑ samudÈcareyya "Iti jÈnÈmi, iti passÈmÊ" ti. Tato aparena samayena samanuggÈhÊyamÈno vÈ asamanuggÈhÊyamÈno vÈ Èpanno visuddhÈpekkho evaÑ vadeyya "AjÈnam evaÑ Èvuso avacaÑ jÈnÈmi, apassaÑ passÈmi, tucchaÑ musÈ vilapin” ti, aÒÒatra adhimÈnÈ, ayam pi pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso.

          UddiÔÔhÈ kho Èyasmanto cattÈro pÈrÈjikÈ dhammÈ.  YesaÑ bhikkhu aÒÒataraÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ ÈpajjitvÈ na labhati bhikkh|hi saddhiÑ saÑvÈsaÑ yathÈ pure, tathÈ pacchÈ, pÈrÈjiko hoti asaÑvÈso.  Tatth’ Èyasmante pucchÈmi: Kacci ’ttha parisuddhÈ? Dutiyam pi pucchÈmi: Kacci ’ttha parisuddhÈ? Tatiyam pi pucchÈmi: Kacci ’ttha parisuddhÈ? Parisuddh’ etth’ Èyasmanto, tasmÈ tuÓhÊ. Evam etaÑ dhÈrayÈmÊ ti.

PÈrÈjikaÑ niÔÔhitaÑ.
IV. Should any bhikkhu, without direct knowledge, boast of a superior human state, a truly noble knowledge and vision as present in himself, saying, "Thus do I know; thus do I see," such that regardless of whether or not he is cross-examined on a later occasion, he -- being remorseful and desirous of purification -- might say, "Friends, not knowing, I said I know; not seeing, I said I see -- vainly, falsely, idly," unless it was from over-estimation, he also is defeated and no longer in communion.

English version by Thanissaro Thero


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad